Censorkorpset for kemi – 2023

 

www.kemicensor.dk

 

  

 

1. Formandskabet 2023

 

 Formand

 

Ole Hammerich
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 28 75 18 01
E-mail:
o.hammerich@chem.ku.dk

 

Næstformand

 

 

 

Kim Daasbjerg
Aarhus Universitet

 

Medlem

 

Vibeke Axelsen
Egå Gymnasium

 

Medlem

 

Tore Vulpius
MSC ApS

 

Sekretær

 

Tine Funch

 

Kemisk Institut, Københavns Universitet

 

Universitetsparken 5, 2100 København Ø

 

Telefon: 35 32 01 20

 

E-mail: tine@chem.ku.dk

 

 

 

2. Censorkorpsets sammensætning

 

Fem nye medlemmer er blevet indsuppleret i censorkorpset i 2023, som ved udgangen af året dermed omfatter 213 medlemmer. Dette er 6 medlemmer mere end ved udgangen af 2022. Sammensætningen af censorkorpset fremgår af hjemmesiden www.kemicensor.dk. I lighed med tidligere må der forventes et behov for, at nye censorer bliver indsuppleret i takt med, at nye kurser udvikles og indarbejdes i uddannelsernes studieordninger, og at nye emner, der løbende udspringer af institutternes forskning, tilbydes de studerende i forbindelse med deres valg af bachelorprojekt eller kandidatspeciale. Et særligt problem her er ’faget videnskabsteori’, hvor der i 2023 har været vanskeligheder med at finde censorer, der var ’ledige’ på det ønskede tidspunkt. Problemet blev løst lokalt ved at flytte tidspunktet for eksamen, og det er aftalt med Institut for Naturfagenes Didaktik, at vi vil forsøge at få indsuppleret ekstra censorer, der kan varetage censur inden for dette vigtige område.

 

3. Korpsets udnyttelse

 

79 af censorkorpsets medlemmer har været i funktion i 2023. Herudover blev 7 censorer ad hoc-beskikket. Det er hhv. et medlem mindre og en ad hoc censor mere end sidste år. Og som det er sædvane, finder ad hoc-beskikkelser kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte behandler specialiserede eller nye emner, som det selv inden for et bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. Denne praksis fremgår nu af hjemmesiden. Flere af de ad hoc-beskikkede censorer er siden blevet indsuppleret som ordinære medlemmer af censorkorpset.

 

4. Censorvurderinger

 

Censorkorpset benytter til stadighed en blanket til censorernes tilbagemeldinger til formandskabet. Blanketten (evalueringsskema) udleveres af institutterne i forbindelse med afholdelse af eksamen eller kan hentes på hjemmesiden. Der er igen i 2023 ikke modtaget kommentarer fra censorerne, der har givet anledning til reaktioner fra formandskabets side. Typiske kommentarer er som før ’alt forløb tilfredsstillende’ eller ’intet at bemærke’. Den eksterne censur har dermed også i 2023 fungeret godt, hvilket hermed påskønnes.

 

5. Klager og ankesager.

 

Der har i 2023 ikke været klager, der har involveret censorformandskabet; ej heller har der været nedsat ankenævn.

 

6. Høringer.

 

UFM har i august 2023 inviteret til ’høring over ny bekendtgørelse om censorordning og censorvirksomhed’. Formandskabet har ikke haft grund til at foreslå ændringer i ordlyden og afventer nu den endelige bekendtgørelse. Denne blev oprindelig lovet pr 1. oktober 2023, men er blevet forsinket.

 

7. Bekendtgørelser.

 

På hjemmesiden findes henvisninger til gældende relevante bekendtgørelser. Der henvises i øvrigt til https://www.retsinformation.dk/  og/eller til UFM-hjemmesiderne https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelser/universitetsuddannelser og https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/censorkorps/universitetsuddannelser/om-censorkorps-pa-universiteterne.

 

 

 

 

 

8. Samarbejdet med universiteterne og censorerne.

 

Der er generelt god kontakt mellem censorkorpsets medlemmer og formandskabet via telefon, mails og tilbagemeldingsblanketterne nævnt ovenfor, og således har heller ingen i 2023 tilkendegivet ønske om afholdelse af egentlige censormøder.

 

9. Administration og andre sager af betydning for censorkorpset.

 

Det årlige censorformandsskabsmøde afholdt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse skulle efter planen have været afholdt 16. november, men grundet arbejdet med den nye bekendtgørelse er mødet udsat til 2024.

 

 

 

Afslutningsvis skal det igen påskønnes, at korpsets sekretariat til stadighed fungerer yderst tilfredsstillende.