Lovgrundlag

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2285

Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2271

Bekendtgørelse om karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karaterskalabekendtgørelsen)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1125

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser (censorbekendtgørelsen)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

English translations - Laws and regulations regarding university study programmes (Please notice that only the Danish version of the text has legal validity).
https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/education/universities