Ad hoc beskikkelse af censorer

Iflg. censorbekendtgørelsens § 12, stk. 4 kan censorformandskabet i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver, såkaldte ad hoc beskikkelser. Inden for kemi finder ad hoc-beskikkelser i praksis kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter eller kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte omhandler specialiserede eller nye emner, som det selv inden for et bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. I sådanne tilfælde sendes en mail til censorformand Ole Hammerich, hvori det begrundes, hvorfor ad hoc beskikkelse af en censor ønskes. Mailen vedhæftes et CV for censoren, som på forhånd skal have accepteret at påtage sig opgaven.