Censorkorpset for kemi – 2022

 

www.kemicensor.dk

 

 

1. Formandskabet 2022

 

 Formand

Ole Hammerich
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 28 75 18 01
E-mail:
o.hammerich@chem.ku.dk

 

Næstformand

 

Kim Daasbjerg
Aarhus Universitet

 

Medlem

Vibeke Axelsen
Egå Gymnasium

 

Medlem

Tore Vulpius
MSC ApS

 

Sekretær

Tine Funch

 Kemisk Institut, Københavns Universitet

 Universitetsparken 5, 2100 København Ø

 Telefon: 35 32 01 20

 E-mail: tine@chem.ku.dk

 

2. Censorkorpsets sammensætning

 

Beskikkelsesperioden for censorkorpset udløb den 31. marts 2022, og efter rådgivning fra de kemiske institutter på AAU, AU, KU, RUC og SDU samt Institut for Naturfagenes Didaktik på KU blev der i løbet af efteråret 2021 udarbejdet en censorliste til UFM med henblik på beskikkelse for den kommende fireårige periode. De censorer, der blev foreslået at udtræde af korpset, blev fundet blandt dem, der havde været medlem i to eller flere perioder, eller som kun sjældent blev benyttet.

 Iflg. censorbekendtgørelsen skal censorkorpset sammensættes sådan, ”at der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer”. Inden for kemi har en sådan ligelig fordeling ikke været mulig, da der er en overvægt af mandlige ansatte blandt de institutioner og virksomheder, vi rekrutterer censorer fra. UFM har efter en længere og konstruktiv dialog med censorformanden accepteret denne tingenes tilstand.

 Censorkorpset blev herefter beskikket for en ny fireårig periode (1. april 2022-31. marts 2026). I forbindelsen med beskikkelsen indtrådte 49 nye censorer, især med henblik på at styrke forskningsområder som hidtil ikke havde været tilstrækkeligt repræsenteret, og 151 medlemmer blev genbeskikket. Siden beskikkelsen er 7 nye medlemmer blevet indsuppleret i censorkorpset, som dermed omfatter 207 medlemmer ved udgangen af 2022, hvilket er et medlem mere end ved udgangen af 2021.

I forbindelse med beskikkelsen for 2022-2026 ønskede Christian Schack Pedersen at udtræde af formandskabet; i stedet blev Tore Vulpius (MSC Aps) valgt. Traditionen med, at eet medlem kommer fra en privat virksomhed er hermed opretholdt. Christians medvirken gennem en årrække påskønnes hermed og Tore takkes for at ville påtage sig en rolle i formandskabet. De øvrige tre medlemmer blev genvalgt i de samme funktioner som i den forløbne periode.

Sammensætningen af censorkorpset fremgår af hjemmesiden www.kemicensor.dk

I lighed med tidligere må der forventes et behov for, at nye censorer bliver indsuppleret i takt med, at nye kurser udvikles og indarbejdes i uddannelsernes studieordninger, og at nye emner, der løbende udspringer af institutternes forskning, tilbydes de studerende i forbindelse med deres valg af bachelorprojekt eller kandidatspeciale.

 

3. Korpsets udnyttelse

80 af censorkorpsets medlemmer har været i funktion i 2022. Herudover blev 6 censorer ad hoc-beskikket. Ad hoc-beskikkelser finder kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte behandler specialiserede eller nye emner, som det selv inden for et bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. Flere af de ad hoc-beskikkede censorer er siden blevet indsuppleret som ordinære medlemmer af censorkorpset jf. ovenstående.

 

4. Censorvurderinger

Censorkorpset benytter til stadig en blanket til censorernes tilbagemeldinger til formandskabet. Blanketten udleveres af institutterne i forbindelse med afholdelse af eksamen. AU har dog i 2022 indført en digital løsning, som synes at fungere godt.

Der er heller ikke i 2022 modtaget kommentarer fra censorerne, der har givet anledning til reaktioner fra formandskabets side. Typiske kommentarer er som før ’alt forløb tilfredsstillende’ eller ’intet at bemærke’. Den eksterne censur har dermed også i 2022 fungeret tilfredsstillende, hvilket hermed påskønnes.

 

5. Klager og ankesager.

I november 2022 medvirkede to censorer i et ankenævn til behandling af en klage over bedømmelsen i faget ”Grundlæggende Organisk Kemi” (KU). Formandskabet har ikke modtaget henvendelser fra KU-Science efter afgørelsen i sagen, og det må derfor formodes, at der ikke har været anledning til at udtrykke kritik af den involverede censors indsats.

 

6. Høringer.

Formandskabet har i 2022 ikke deltaget i høringer

 

7. Bekendtgørelser.

På hjemmesiden findes henvisninger til gældende relevante bekendtgørelser. Der henvises i øvrigt til https://www.retsinformation.dk/  og/eller til UFM-hjemmesiderne https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelser/universitetsuddannelser og https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/censorkorps/universitetsuddannelser/om-censorkorps-pa-universiteterne

 

8. Samarbejdet med universiteterne og censorerne.

Der er generelt god kontakt mellem censorkorpsets medlemmer og formandskabet via telefon, mails og tilbagemeldingsblanketterne nævnt ovenfor, og således har heller ingen i 2022 tilkendegivet ønske om afholdelse af egentlige censormøder.

 

9. Administration og andre sager af betydning for censorkorpset.

Det årlige censorformandsskabsmøde afholdt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse fandt i år sted 5. maj og blandt emnerne var censorkorpsenes bidrag til institutionernes kvalitetssikringsarbejde.

 

En censorforening blev dannet i 2021 med henblik på at skabe en fælles referenceramme for censorarbejdet. Foreningen har hidtil primært haft sit fokus på de humanistiske uddannelser, og vi har indtil videre ikke skønnet behov for at være medlem. Men der ligger meget nyttig information på hjemmesiden https://censorerne.dk/.

 

Censorkorpset fik i 2022 en henvendelse fra en specialevejleder på Kemisk Institut, KU, vedrørende fortrolighed i forbindelse med bedømmelse af et kandidatspeciale udført på en privat virksomhed. I fravær af konkrete regler blev forespørgslen sendt til udtalelse på KU-Science. Den korte version af en langt svar er, at der findes ikke regler eller skabeloner for fortrolighedsaftaler, og at ingen virksomhed kan forpligte en censor til at underskrive en fortrolighedsaftale. Den tavshedspligt, der jf. censorbekendtgørelsen er forbundet med hvervet som censor, må dermed skønnes at være tilstrækkelig.

 

Afslutningsvis skal det påskønnes, at korpsets sekretariat til stadighed fungerer yderst tilfredsstillende.