Censorkorpset for kemi – 2021

 

www.kemicensor.dk

 

  

 

1. Formandskabet 2021

 

 Formand

 

Ole Hammerich
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 28 75 18 01
E-mail:
o.hammerich@chem.ku.dk

 

Næstformand

 

 

 

Kim Daasbjerg
Aarhus Universitet

 

Medlem

 

Vibeke Axelsen
Egå Gymnasium

 

Medlem

 

Christian Schack Pedersen
Dong Energy A/S

 

Sekretær

 

Tine Funch

 

Kemisk Institut, Københavns Universitet

 

Universitetsparken 5, 2100 København Ø

 

Telefon: 35 32 01 20

 

E-mail: tine@chem.ku.dk

 

 

 

2. Censorkorpsets sammensætning

 

Ved udgangen af 2021 omfattede censorkorpset 225 medlemmer, en forøgelse på 3 i forhold til 2020.

 

Beskikkelsesperioden for censorkorpset udløber den 31. marts 2022, og der er i løbet af efteråret blevet udarbejdet en censorliste til UFM med henblik på beskikkelse for den nye fireårige periode, 1. april 2022 – 31. marts 2026. De censorer, der foreslås at udtræde af korpset, er fundet blandt dem, der har været medlem i to eller flere perioder, eller som kun sjældent benyttes. Efter konsultation med institutterne er 41 nye censorer foreslået beskikket. Det nye censorkorps omfatter 197 medlemmer. Dette er mindre end de nuværende 225, men i lighed med tidligere må der forventes et behov for, at nye censorer bliver indsuppleret i takt med, 1) at nye kurser udvikles og indarbejdes i uddannelsernes studieordninger og 2) at nye emner, der løbende udspringer af institutternes forskning, tilbydes de studerende i forbindelse med deres valg af bachelorprojekt eller kandidatspeciale.

 

I 2021 blev 12 censorer ad hoc-beskikket. Ad hoc-beskikkelser finder kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte behandler specialiserede eller nye emner, som det selv inden for et bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. Flere af de ad hoc-beskikkede censorer er siden blevet indsuppleret som ordinære medlemmer af censorkorpset jf. ovenstående.

 

 

 

3. Korpsets udnyttelse

 

85 af censorkorpsets medlemmer har været i brug i 2021.

 

 

 

4. Censorvurderinger

 

Censorkorpset benytter stadig en blanket til censorernes tilbagemeldinger til formandskabet. Blanketten udleveres af institutterne i forbindelse med afholdelse af eksamen. AU planlægger en digital løsning, som vi følger opmærksomt.

 

Der er i 2021 ikke modtaget kommentarer fra censorerne, der har givet anledning til reaktioner fra formandskabets side. Typiske kommentarer er som før ’alt forløb tilfredsstillende’ eller ’intet at bemærke’. Tilbagemeldingerne viser også, at COVID-19-situationen er håndteret fint på institutterne, hvilket hermed anerkendes.

 

 

 

5. Klager og ankesager.

 

Der er heller ikke i 2021 modtaget klager over eksamensbedømmelserne. Censorkorpset har medvirket ved nedsættelsen af et meritankenævn (KU).

 

 

 

6. Høringer.

 

Formandskabet har i 2021 deltaget i høringer vedrørende

 

1)   kandidatuddannelsen i ’Chemical Biology’ (RUC). Kommentarerne blev modtaget med tak.

 

2)   eksamensbekendtgørelsen, censorbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsesbekendtgørelsen (Uddannelses- og forskningsstyrelsen).

 

 

 

7. Bekendtgørelser.

 

På hjemmesiden findes henvisninger til gældende bekendtgørelser. Der henvises i øvrigt til https://www.retsinformation.dk/

 

 

 

8. Samarbejdet med universiteterne og censorerne.

 

Der er generelt god kontakt mellem censorkorpsets medlemmer og formandskabet via telefon, mails og tilbagemeldingsblanketterne nævnt ovenfor, og således har ingen i 2021 tilkendegivet behov for afholdelse af censormøder.

 

 

 

9. Administration og andre sager af betydning for censorkorpset.

 

Af tekniske årsager fandt Kemisk Instituts IT-afdeling det nødvendigt at lukke for adgangen til hjemmesiden, den 18. december 2020. Problemet forårsagede ikke nævneværdige gener, og blev løst kort tid efter årsskiftet 2020/2021.

 

 

 

En del eksaminer er også i 2021 grundet COVID-19-situationen blevet afholdt digitalt. Vi er ikke bekendt, at med omlægningen til digitale prøver har skabt problemer i forhold til censuren, jf. punkt 4 ovenfor.

 

 

 

Det årlige censorformandsskabsmøde afholdt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse foregik i år via Zoom. Blandt emnerne var databeskyttelse og arbejdet med en ny karakterskala.

 

 

 

Der blev i 2021 dannet en censorforening for de censorkorps, der betjener universitetsuddannelserne. Vi har foreløbig ikke konstateret et behov for at deltage.

 

Afslutningsvis skal det påskønnes, at korpsets sekretariat til stadighed fungerer yderst tilfredsstillende.