Censorkorpset for kemi – 2019

www.kemicensor.dk

  

1. Formandskabet 2019

 Formand

Ole Hammerich
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 28 75 18 01
E-mail:
o.hammerich@chem.ku.dk

Næstformand

 

Kim Daasbjerg
Aarhus Universitet

Medlem

Vibeke Axelsen
Egå Gymnasium

Medlem

Christian Schack Pedersen
Dong Energy A/S

Sekretær

Indtil 29/11-2019:

Lone Nissen
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 35 32 18 22
E-mail:
lonenissen@chem.ku.dk

 

Fra 29/11-2019:

Tine Funch

Kemisk Institut, Københavns Universitet

Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Telefon: 35 32 01 20

E-mail: tine@chem.ku.dk

 

2. Censorkorpsets sammensætning

Ved udgangen af 2019 omfattede censorkorpset 205 medlemmer.

Ti censorer blev i 2019 ad hoc-beskikket. Ad hoc-beskikkelser finder i lighed med tidligere år kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte behandler meget specialiserede emner, som det selv inden for et bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. Hertil kommer, at mange bachelorprojekter også i 2019 har skullet bedømmes næsten samtidigt, og en del censorer har derfor måttet sige nej tak pga. arbejdsmængden eller manglende tid med ad hoc-beskikkelser til følge. Det forventes, at flere af de ad hoc-beskikkede censorer vil kunne indtræde som ordinære medlemmer af censorkorpset i 2020.

 

3. Korpsets udnyttelse

71 af censorkorpsets medlemmer har været i brug i perioden.

 

4. Censorvurderinger

Censorkorpset benytter stadig en papirblanket til censorernes tilbagemeldinger til formandskabet. Blanketten udleveres i forbindelse med afholdelse af eksamen og er i øvrigt tilgængelig via hjemmesiden. Der er i 2019 ikke modtaget kommentarer fra censorerne, der har givet anledning til reaktioner fra formandskabets side. Typiske kommentarer er som før ’alt forløb tilfredsstillende’ eller ’intet at bemærke’. Vi finder det stadig hensigtsmæssigt, at censorerne, ved at få udleveret tilbagemeldingsblanketten, bliver mindet om, at formandskabet ønsker kommentarer vedrørende de afholdte eksaminer, også når alt er forløbet vel. Blanketten, som uændret har været i brug i en årrække, er på nogle punkter ikke længere tidssvarende og er under revision.

 

5. Klager og ankesager.

Ingen i 2019.

 

6. Høringer.

Formandskabet har i 2019 deltaget i en høring vedrørende censurnormer på RUC.

 

 

7. Bekendtgørelser.

På hjemmesiden findes henvisninger til gældende bekendtgørelser.

 

8. Samarbejdet med universiteterne.

Censorkorpset benyttes nu også af Aalborg Universitet.

Der er generelt god kontakt mellem censorkorpsets medlemmer og formandskabet, bl.a. via tilbagemeldingsblanketterne nævnt ovenfor, og således har heller ingen i 2019 tilkendegivet behov for afholdelse af censormøder.

 

9. Administration og andre sager af betydning for censorkorpset.

Ny sekretær

Grundet omlægning af de administrative opgaver på Kemisk Institut er Lone Nissen pr 29/11-2019 fratrådt som sekretær for censorkorpset, og Tine Funch er tiltrådt. Det er på sin plads her at udtrykke stor tilfredshed med det arbejde, Lone Nissen gennem en årrække har udført, og samtidig at ønske Tine Funch velkommen.

 

 

Censorkursus

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har taget initiativ til udviklingen af et on-line censorkursus. Kurset blev 1. marts 2019 annonceret på hjemmesiden, og medlemmerne er herudover blevet orienteret pr mail.