Censorkorpset for kemi - 2018

 

 

 

1. Formandskabet

 

Formand

Ole Hammerich
Københavns Universitet

Næstformand

Kim Daasbjerg
Aarhus Universitet

Medlem

Vibeke Axelsen
Egå Gymnasium

Medlem

Christian Schack Pedersen
Dong Energy A/S

Sekretær

Lone Nissen
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 35 32 18 22
E-mail:
lonenissen@chem.ku.dk

 

Censorkorpsets sammensætning

 

Censorkorpset blev i 2018 efter rådgivning fra de kemiske institutter på AU, KU, RUC og SDU samt Institut for Naturfagenes Didaktik på KU beskikket for en ny fire-årig priode (1. april 2018-31. marts 2022). I forbindelsen med beskikkelsen (i) indtrådte 46 nye censorer, især med henblik at styrke forskningsområder som hidtil ikke havde været tilstrækkeligt repræsenteret, (ii) udtrådte  29 medlemmer, især medlemmer som i en årrække ikke havde været i funktion eller som ikke ønskede genbeskikkelse og (iii) blev 160 medlemmer genbeskikket.

 

Sammensætningen af det nye censorkorps, som med udgangen af 2018 omfatter 206 medlemmer, fremgår af www.kemicensor.dk. Formandskabet blev genvalgt uden afstemning.

 

Otte censorer blev i 2018 ad hoc-beskikket. Ad hoc-beskikkelser finder i praksis kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte behandler et meget specialiseret emne, som det selv inden for et bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. Hertil kommer, at mange bachelorprojekter også i 2018 har skullet bedømmes næsten samtidigt, og en del censorer har derfor måttet sige nej tak p.gr.a. arbejdsmængden eller manglende tid med ad hoc-beskikkelser til følge. I lighed med tidligere er det lykkedes at få flere af de ad hoc beskikkede ind som ordinære medlemmer af censorkorpset og antallet af ad hoc-udnævnerlser er derfor halveret i forhold til 2017.

 

3. Korpsets udnyttelse

 

75 af censorkorpsets medlemmer har været i brug i perioden.

 

 

4. Censorvurderinger

 

Censorkorpset benytter stadig en papirblanket til censorernes tilbagemeldinger til formandskabet. Blanketten udleveres i forbindelse med afholdelse af eksamen og  er i øvrigt tilgængelig via hjemmesiden. Der er i 2018 ikke modtaget kommentarer fra censorerne, der har givet anledning til reaktioner fra formandskabets side. Typiske kommentarer er som før ’alt forløb tilfredsstillende’ eller ’intet at bemærke’. Vi finder det stadig hensigtsmæssigt, at censorerne, ved at få udleveret tilbagemeldingsblanketten, bliver mindet om, at formandskabet ønsker kommentarer vedrørende de afholdte eksaminer, også når alt er forløbet vel.

 

 

5. Klager og ankesager.

 

Ingen i 2018.

 

 

6. Høringer.

 

Formandskabet har deltaget i en række høringer og møder i 2018, herunder vedrørende (i) Akkrediteringsbekendtgørelsen, (ii) Eksamensbekendtgørelsen, (iii) Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af karakterskalaen, (iv) censurnormer på RUC og (v) nye studieordninger på RUC.

 

 

7. Bekendtgørelser.

 

Ændringer af eksamensbekendtgørelsen trådte i kraft pr 1. september 2018. Henvisning hertil findes på hjemmesiden.

 

 

8. Samarbejdet med universiteterne.

 

Der er generelt god kontakt mellem censorkorpsets medlemmer og formandskabet, bl.a. via tilbagemeldingsblanketterne nævnt ovenfor, og således har ingen i 2018 tilkendegivet behov for afholdelse af censormøder.

 

9. Andre sager af betydning for censorkorpset.

 

Hjemmesiden.

I forbindelse med implementering af persondataloven er medlemmerne blevet tilskrevet således:

Censorkorpset i Kemi skal i henhold til reglerne i Persondataloven, der er gældende fra 25. maj 2018, oplyse, at vi har registreret de persondataoplysninger, som du tidligere har oplyst os via beskikkelsesskemaet, på censorkorpset hjemmeside. Persondataoplysningerne er registreret med hjemmel i Persondatalovens §6, §7 eller §8. Spørgsmål til behandlingen af persondata, kan rettes til Københavns Universitets databeskyttelsesrådgiver på følgende adresse: databeskyttelsesraagiver@adm.ku.dk. I forlængelse heraf vil jeg bede dig tjekke dine kontaktoplysninger og censureringsområder mv. på censorkorpsets hjemmeside og snarest muligt sende eventuelle rettelser til lonenissen@chem.ku.dk.

Dette har ikke givet anledning til problemer.

 

Om notatpligt

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i en konkret sag, der ikke involverer Censorkorpset for Kemi, indskærpet, at bedømmernes notater fra eksamen bør udleveres, hvis en studerende beder herom i forbindelse med behandlingen af en eksamensklage. Det skal i denne forbindelse også nævnes, at det fremgår af Eksamensbekendtgørelsens §23, at bedømmerne skal opbevare notaterne fra eksamen i mindst et år, eller indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Medlemmerne er for god ordens skyld blevet mindet om denne praksis.

 

Censorkursus

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har taget initiativ til at udvikningen af et censorkursus. Når nærmere vedrørende tilmelding foreligger vil medlemmerne blive orienteret.