Censorkorpset for kemi - 2017

 

 

1. Formandskabet

 

Formand

Ole Hammerich
Københavns Universitet

 Næstformand

 Kim Daasbjerg
Aarhus Universitet

 Medlem

 Vibeke Axelsen
 Egå Gymnasium

 Medlem

Christian Schack Pedersen
Dong Energy A/S

 Sekretær

Lone Nissen
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 35 32 18 22
E-mail:
lonenissen@chem.ku.dk

 

2. Censorkorpsets sammensætning

Sammensætningen med udgangen af 2017 fremgår af hjemmesiden www.kemicensor.dk.

 

Antal medlemmer:               201

Antal nybeskikkelser:             9

Ad hoc-beskikkelser:            14

 

Vi er flere gange blevet gjort opmærksom på, at det kan være svært at finde censorer med den rette faglige profil til bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer, da det ikke længere er tilladt at anvende censorer ansat på et andet fakultet inden for samme institution. Bl.a. af denne grund er censorkorpset også i 2017 blevet udvidet.

Ad hoc-beskikkelser finder som tidligere i praksis kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte har et meget specialiseret emne, som det selv inden for et forholdsvis bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. Hertil kommer, at mange bachelorprojekter har skullet bedømmes næsten samtidigt, og en del censorer har derfor måttet sige nej tak p.gr.a. arbejdsmængden eller manglende tid med ad hoc-beskikkelser til følge. Det er lykkedes at få flere af de ad hoc beskikkede ind som medlemmer af censorkorpset.

Ét medlem er i 2017 afgået ved døden og et er udtrådt pga. helbredsproblemer.

Censorkorpsets 4-årige beskikkelsesperiode udløber 31. marts 2018. Processen med at revidere korpsets sammensætning med henblik på perioden 1. april 2018 - 31.marts 2022 er blevet påbegyndt i efteråret 2017 og forventes afsluttet i januar 2018.

 

3. Korpsets udnyttelse

72 af censorkorpsets medlemmer har været i brug i perioden.

 

4. Censorvurderinger

Censorkorpset benytter stadig papirblanketter til censorernes tilbagemeldinger til formandskabet. Disse udleveres i forbindelse med afholdelse af eksamen. Der er i 2017 ikke modtaget kommentarer fra censorerne, der har givet anledning til reaktioner fra formandskabets side. Den typiske kommentar er som før ’alt forløb tilfredsstillende’. Vi finder det stadigvæk hensigtsmæssigt, at censorerne, ved at få udleveret tilbagemeldingsblanketten, bliver mindet om, at formandskabet ønsker kommentarer vedrørende de afholdte eksaminer, også når alt er forløbet vel.

 

5. Klager og ankesager.

Ingen i 2017.

 

6. Høringer.

Ingen i 2017.

 

7. Samarbejdet med universiteterne.

Der er generelt god kontakt mellem censorkorpsets medlemmer og formandskabet, bl.a. via tilbagemeldingsblanketterne nævnt ovenfor, og således har ingen i 2017 tilkendegivet behov for afholdelse af deciderede møder. Det oprindeligt planlagte 2017-møde er udsat til 2018, således at de nybeskikkede medlemmer kan deltage, idet det vurderes, at det primært er disse, der kunne have behov for et møde.

 

8. Andre sager af betydning for censorkorpset.

Hjemmesiden.

Censorkorpsets hjemmeside, www.kemicensor.dk, er blevet re-designet og huses nu af Kemisk Institut, Københavns Universitet.