Censorkorpset for kemi - 2016

 

 

 

1. Formandskabet

 

Formand

Ole Hammerich
Københavns Universitet

Næstformand

Kim Daasbjerg
Aarhus Universitet

Medlem

Vibeke Axelsen
Egå Gymnasium

Medlem

Christian Schack Pedersen
Dong Energy A/S

Sekretær

Lone Nissen
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 35 32 18 22
E-mail:
lonenissen@kiku.dk

 

2. Censorkorpsets sammensætning

 

Sammensætningen med udgangen af 2016 fremgår af hjemmesiden www.kemicensor.dk, der i 2016 stadig huses af KU-Science (se pkt 8).

 

Antal medlemmer:         192

Antal nybeskikkelser:        6

Ad hoc-beskikkelser:       19

 

Ad hoc-beskikkelser finder i praksis kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte har et meget specialiseret emne, som det selv inden for et forholdsvis bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. Hertil kommer, at mange bachelorprojekter har skullet bedømmes næsten samtidigt og en del censorer har derfor måttet sige nej tak p.gr.a. arbejdsmængden eller manglende tid med ad hoc-beskikkelser til følge. Ad hoc-beskikkelserne i forbindelse med bedømmelse af kandidatspecialerne har i vidt omfang omfattet personer ansat i det private erhvervsliv; herved er der blevet rådet bod på, at Kemicensorkorpset generelt nok har for få såkaldte aftagercensorer. Det er lykkedes at få flere af disse ind som medlemmer af censorkorpset.

 

Ét medlem er udtrådt af censorkorpset grundet pensionering.

 

 

3. Korpsets udnyttelse

 

65 af censorkorpsets medlemmer har været i brug i perioden.

 

 

4. Censorvurderinger

 

Kemicensorkorpset benytter til stadighed papirblanketter til censorernes tilbagemeldinger til formandskabet. Disse udleveres i forbindelse mad afholdelse af eksamen. Der er i 2016 ikke modtaget kommentarer fra censorerne, der har givet anledning til reaktioner fra formandskabets side. Den typiske kommentar er som før ’alt forløb tilfredsstillende’. Det har igen i år været under overvejelse, for at reducere papirmængden og administrationen, at formandskabet kun blev orienteret i de tilfælde, hvor et eksamensforløb ikke havde været tilfredsstillende. Vi har dog fundet det hensigtsmæssigt, at censorerne, ved at få udleveret tilbagemeldingsblanketten, i praksis blev mindet om, at formandskabet gerne modtager kommentarer vedrørende de afholdte eksaminer, også når alt er forløbet vel.

 

 

5. Klager og ankesager.

 

Formanden har udpeget et medlem af censorkorpset i forbindelse med en ombedømmelse af eksamen i ’Organisk kemi for biovidenskab’ (KU).

 

 

6. Høringer.

 

Kemicensorkorpset har i 2016 via formanden deltaget i høringer eller spørgeskemaundersøgelser vedrørende

(i)           Uddannelsesevaluering af bachelor- og kandidatuddannelserne i kemi og medicinalkemi´ (AU)

(ii)          ’Omlægning af ekstern censur’ (RUC)

(iii)         ’Rekrutteringen af nye censorer til censorkorpsene (EVA) i forbindelse med det arbejde der udføres af regeringens censorudvalg. Udvalgets rapport forventes udsendt til høring i 2017.

De fremsendte kommentarer blev vel modtaget og indgik i det videre arbejde.

 

 

7. Samarbejdet med universiteterne.

 

Der er generelt god kontakt mellem censorkorpsets medlemmer og formandskabet, bl.a. via tilbagemeldingsblanketterne nævnt ovenfor, og således har ingen i 2016 tilkendegivet behov for afholdelse af deciderede møder. Der planlægges dog alligevel at afholde et møde i 2017.

 

 

8. Andre sager af betydning for censorkorpset.

 

Hjemmesiden.

KU-Science tilbød i 2014, at censorkorpsets hjemmeside, www.kemicensor.dk, blev flyttet over i det format, der anvendes af KU. Formanden meldte tilbage, at der ikke er noget til hinder for en sådan flytning, forudsat at den nuværende søgefunktion bevares. Siden er det blevet besluttet, at hjemmesiden mest hensigtsmæssigt i stedet huses af Kemisk Institut, KU. En β-version er ultimo 2016 under testning.